Regulamin

 Regulamin określa warunki korzystania z usług z portalu internetowego znajdującego się pod adresem https://magazyny24.net/ (zwany dalej „Portalem”). Korzystając z Portalu, Użytkownik (zwany dalej „Użytkownikiem”) akceptuje niniejszy Regulamin. Usługi i funkcjonalności świadczone za pośrednictwem Portalu, dostarczane są i świadczone przez GORIANCOMM LESZEK GOREŃ, adres: woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Warszawa, miejsc. Warszawa, Nugat, nr 5, lok. 52, kod pocztowy: 02-776, który jest właścicielem i administratorem danych.
 
Każda osoba, która chce korzystać z Portalu, musi uprzednio zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Regulamin i inne warunki usług są udostępniane bezpłatnie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się „Użytkownik”.
 
Portal ma na celu prezentowanie treści dotyczących wynajmu i sprzedaży hal magazynowych i produkcyjnych, lokali biurowych i usługowych. Ponadto Portal działa w zakresie obsługi logistycznej. Polega ona na wyszukaniu informacji na temat ilości dostępnych miejsc paletowych. Portal obsługuje również obiekty magazynowe wysokiego składowania (pełna obsługa logistyczna).
 
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (dalej RODO).
 
Użyte w regulaminie terminy oznaczają:
Usługodawca — GORIANCOMM LESZEK GOREŃ, adres: woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Warszawa, miejsc. Warszawa, Nugat, nr 5, lok. 52, kod pocztowy: 02-776, który jest właścicielem i administratorem Portalu oraz administratorem danych osobowych. Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą również pod adresem elektronicznym: info@magazyny24.net;
 
Portal – internetowy portal ogłoszeniowy pod nazwą magazyny24.net, prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim. Portal jest dostępny w domenie internetowej https://magazyny24.net/ Portal umożliwia prezentację ogłoszeń wynajmu i sprzedaży hal magazynowych i produkcyjnych.
 
Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, korzystająca z Portalu, to jest podmiot, którego ogłoszenie zostało zamieszczone na Portalu oraz podmiot, który wyszukuje ogłoszenia na Portalu,
 
Regulamin – niniejszy regulamin.
 
1. Postanowienia wstępne:
1.1. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z usług Portalu, Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami i postanowieniami Regulaminu.
1.2. Korespondencja pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą następuje z wykorzystaniem środków elektronicznych, za pomocą odpowiedniego formularza kontaktowego zamieszczonego w zakładce – Zgłoś ofertę. Dane osobowe jakie Użytkownik prześle Usługodawcy za pomocą formularza kontaktowego są przetwarzane w celu podjęcia działań prowadzących do możliwego zawarcia umowy, której stroną będzie Użytkownik.
1.3. Portal może zwierać reklamy, za które Usługodawca otrzymuje wynagrodzenie.
 
2. Funkcjonowanie Portalu – wymagania sprzętowe i opłaty z tytułu transmisji danych:
2.1. W celu uzyskania odpowiedniego dostępu do Portalu, po stronie Użytkownika spełnione muszą zostać następujące wymagania techniczne: 
2.1.1. urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu,
2.1.2. zainstalowana i aktualna przeglądarka internetowa o standardzie odpowiadającym Chrome 71.0.3578.80 i nowsza, Firefox Quantum 63.0.3 i nowsza, Internet Explorer 11 i nowsza,
2.1.3. włączona obsługa Cookies oraz JavaScript.
2.2. Użytkownik musi liczyć się z poniesieniem możliwych kosztów transmisji danych, wynikających z umów zawieranych przez Użytkownika z operatorami telekomunikacyjnymi i pozostałymi dostawcami Internetu.
 
3. Świadczenie usług:
3.1. Portal umożliwia (poprzez pracowników portalu) zamieszczanie ogłoszeń dotyczących wynajmu i sprzedaży hal magazynowych, centrów logistycznych, nieruchomości i powierzchni biurowych. 
3.2. Poza powyższymi danymi osobowymi, istnieje możliwość pobierania innych danych Użytkownika takich jak: system operacyjny, adres IP przypisany do komputera, domena czy zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu.
3.3. Uzupełniając i wysyłając wiadomość za pośrednictwem powyższego formularza kontaktowego, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych zamieszczonych w formularzu kontaktowym. Dane osobowe przetwarzane będą przez Usługodawcę w celu skontaktowania się z Użytkownikiem.
3.4. W przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej a także pozostałych podmiotów, formularz kontaktowy w ich imieniu może wypełnić jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.5. Po wysłaniu wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego Portal, (Usługodawca lub upoważnieni pracownicy) kontaktuje się z Użytkownikiem w sposób telefoniczny (pod numerem telefonu wskazanym w trakcie wypełniania formularza kontaktowego) lub w sposób elektroniczny (na adres mailowy wskazany przez Użytkownika w formularzu kontaktowym). Wypełniając formularz kontaktowy Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. 
3.6. Następne działania Usługodawcy będą polegały na: możliwym podpisaniu umowy pośrednictwa wynajmu i/lub sprzedaży zgłaszanego obiektu z jego Właścicielem na warunkach wynegocjowanych wspólnie przez obie strony; uzyskaniu zgody na publikację oferty na Portalu jak również na innych komercyjnych stronach/portalach ogłoszeniowych, których ewentualne koszty w całości pokrywa Usługodawca;  
3.7. Dane osobowe jakie podał Użytkownik w celu zawarcia umowy przechowywane będą przez okres niezbędny do prawidłowego jej wykonania.
 
4. Dane osobowe:
4.1. Użytkownik posiada prawo do:
4.1.1. dostępu do przetwarzanych przez administratora danych, 
4.1.2. uzyskania ich kopii, 
4.1.3. żądania usunięcia części lub całości danych, 
4.1.4. sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
4.1.5. przeniesienia danych (przesłanie danych do innego administratora danych),
4.1.6. ograniczenia przetwarzania danych, 
4.1.7. sprostowania danych,
4.1.8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
4.1.9. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4.2. Dane osobowe jakie Usługodawca uzyskuje od Użytkownika po wejściu na stronę Portalu a następnie po kontakcie za pośrednictwem formularza na Portalu, są przetwarzane w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem. Są one przetwarzane aż do odwołania zgody Użytkownika. 
4.3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
4.3.1. art. 6 ust. 1 lit a RODO – zgoda na przetwarzanie danych - w przypadku wejścia na stronę, wypełnienia i wysłania informacji przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego – w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem,
4.3.2. art. 6 ust. 1 lit b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
4.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie niezbędnych danych uniemożliwi świadczenie usług na rzecz Użytkownika.
 
5. Odpowiedzialność:
5.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
5.1.1. Niewykonanie albo nienależyte wykonanie umów związanych z Ogłoszeniem.
5.1.2. Jakość rzeczy nieruchomych i ruchomych, będących przedmiotem ogłoszenia.
5.1.3. Prawdziwość i rzetelność informacji uzyskanych od Użytkownika oraz pozostałych danych zamieszczonych w Portalu, które uzyskano od Użytkownika.
5.1.4. Zdolność Użytkownika oraz pomiotu z którym zawarł on umowę, za zdolność do realizacji transakcji.
5.1.5. Wszelkie zdarzenia związane z działaniem siły wyższej i innych wydarzeń niezależnych od Usługodawcy.
5.2. Realizację obowiązków Użytkownika wynikającego z gwarancji rękojmi związanej z przedmiotem Ogłoszenia.
 
6. Naruszenia:
6.1. Działalność portalu jest zgodna z przepisami prawa.
6.2. W przypadku stwierdzenia, że, któreś z ogłoszeń narusza ogólnie obowiązujące przepisy, istnieje możliwość zgłoszenia takiego naruszenia. Zgłoszenie takie powinno zostać wysłane na adres e-mail: biuro@magazyny24.net lub listownie na adres korespondencyjny: ul. Julianowska 65a, 05-500 Józefosław lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie Portalu. Po dokonaniu zgłoszenia Usługodawca podejmie wszelkie niezbędne działania mające na celu stwierdzenie czy ogłoszenie jest niezgodne z przepisami prawa, dobrymi obyczajami, czy narusza interes osób trzecich. W szczególności, w tym celu Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem, którego dotyczy Ogłoszenie. W przypadku gdy zarzuty okażą się uzasadnione, Usługodawca usunie ogłoszenie i zawiadomi o tym wszystkie podmioty, w szczególności Użytkowników, których to Ogłoszenie dotyczy.
 
7. Reklamacje:
7.1. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji na działanie Portalu.
7.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać wysłane na adres e-mail: biuro@magazyny24.net lub listownie na adres korespondencyjny: ul. Julianowska 65a, 05-500 Józefosław lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie Portalu.
7.3. Usługodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego zajmie odpowiednie stanowisko.
7.4. Stanowisko to zostanie wysłane na adres wskazany przez podmiot dokonujący zgłoszenia, w zgłoszeniu reklamacyjnym.
7.5. W przypadku braku wskazania adresu, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, odpowiedź ta zostanie przesłana na adres z którego przesłano zgłoszenie reklamacyjne.
 
8. Postanowienia końcowe:
8.1. Źródłem zobowiązań jakie ciążą na Usługodawcy są przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz niniejszy Regulamin.
8.2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach Portalu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy.
8.3. Portal może zmienić Regulamin z powodów m.in. technicznych lub prawnych. Zmiana wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia nowego regulaminu na stronie internetowej Portalu. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie przez umieszczenie na stronie głównej wiadomości o zmianie Regulaminu. Wiadomość o zmianie będzie utrzymywana na stronie głównej przez okres, co najmniej dziesięciu kolejnych dni kalendarzowych. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika nowego regulaminu, Użytkownik ma obowiązek zawiadomić o tym Usługodawcę. Może tego dokonać za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej Portalu bądź pod adresem mailowym: biuro@magazyny24.net
8.4. Zabrania się kopiowania treści Portalu w jakikolwiek sposób, zarówno w całości jak i w części bez uprzedniej wyraźnej zgody Usługodawcy.
8.5. Regulamin wchodzi w życie 20 stycznia 2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej na stronie wszystkoociasteczkach.pl Zamknij