Regulamin

 aaaaaRegulamin okreďż˝la warunki korzystania z usďż˝ug z portalu internetowego znajdujďż˝cego siďż˝ pod adresem https://magazyny24.net/ (zwany dalej „Portalem”). Korzystajďż˝c z Portalu, Uďż˝ytkownik (zwany dalej „Uďż˝ytkownikiem”) akceptuje niniejszy Regulamin. Usďż˝ugi i funkcjonalnoďż˝ci ďż˝wiadczone za poďż˝rednictwem Portalu, dostarczane sďż˝ i ďż˝wiadczone przez GORIANCOMM LESZEK GOREďż˝, adres: woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Warszawa, miejsc. Warszawa, Nugat, nr 5, lok. 52, kod pocztowy: 02-776, który jest wďż˝aďż˝cicielem i administratorem danych.
 
Kaďż˝da osoba, która chce korzystaďż˝ z Portalu, musi uprzednio zapoznaďż˝ siďż˝ z niniejszym Regulaminem. Regulamin i inne warunki usďż˝ug sďż˝ udostďż˝pniane bezpďż˝atnie za pomocďż˝ systemu teleinformatycznego, którym posďż˝uguje siďż˝ „Uďż˝ytkownik”.
 
Portal ma na celu prezentowanie treďż˝ci dotyczďż˝cych wynajmu i sprzedaďż˝y hal magazynowych i produkcyjnych, lokali biurowych i usďż˝ugowych. Ponadto Portal dziaďż˝a w zakresie obsďż˝ugi logistycznej. Polega ona na wyszukaniu informacji na temat iloďż˝ci dostďż˝pnych miejsc paletowych. Portal obsďż˝uguje równieďż˝ obiekty magazynowe wysokiego skďż˝adowania (peďż˝na obsďż˝uga logistyczna).
 
Dane osobowe sďż˝ przetwarzane zgodnie z Rozporzďż˝dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiďż˝zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepďż˝ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (dalej RODO).
 
U�yte w regulaminie terminy oznaczaj�:
Usďż˝ugodawca — GORIANCOMM LESZEK GOREďż˝, adres: woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Warszawa, miejsc. Warszawa, Nugat, nr 5, lok. 52, kod pocztowy: 02-776, który jest wďż˝aďż˝cicielem i administratorem Portalu oraz administratorem danych osobowych. Uďż˝ytkownik moďż˝e skontaktowaďż˝ siďż˝ z Usďż˝ugodawcďż˝ równieďż˝ pod adresem elektronicznym: info@magazyny24.net;
 
Portal – internetowy portal ogďż˝oszeniowy pod nazwďż˝ magazyny24.net, prowadzony przez Usďż˝ugodawcďż˝ w jďż˝zyku polskim. Portal jest dostďż˝pny w domenie internetowej https://magazyny24.net/ Portal umoďż˝liwia prezentacjďż˝ ogďż˝oszeďż˝ wynajmu i sprzedaďż˝y hal magazynowych i produkcyjnych.
 
Uďż˝ytkownik — osoba fizyczna, która ukoďż˝czyďż˝a 18 lat i posiada peďż˝nďż˝ zdolno�� do czynnoďż˝ci prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajďż˝ca osobowoďż˝ci prawnej ale mogďż˝ca we wďż˝asnym imieniu nabywaďż˝ prawa i zaciďż˝gaďż˝ zobowiďż˝zania, korzystajďż˝ca z Portalu, to jest podmiot, którego ogďż˝oszenie zostaďż˝o zamieszczone na Portalu oraz podmiot, który wyszukuje ogďż˝oszenia na Portalu,
 
Regulamin – niniejszy regulamin.
 
1. Postanowienia wst�pne:
1.1. Z chwil� rozpocz�cia korzystania z us�ug Portalu, U�ytkownik zobowi�zuje si� do korzystania z Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami i postanowieniami Regulaminu.
1.2. Korespondencja pomiďż˝dzy Uďż˝ytkownikiem a Usďż˝ugodawcďż˝ nastďż˝puje z wykorzystaniem ďż˝rodków elektronicznych, za pomocďż˝ odpowiedniego formularza kontaktowego zamieszczonego w zakďż˝adce – Zgďż˝oďż˝ ofertďż˝. Dane osobowe jakie Uďż˝ytkownik przeďż˝le Usďż˝ugodawcy za pomocďż˝ formularza kontaktowego sďż˝ przetwarzane w celu podjďż˝cia dziaďż˝aďż˝ prowadzďż˝cych do moďż˝liwego zawarcia umowy, której stronďż˝ bďż˝dzie Uďż˝ytkownik.
1.3. Portal moďż˝e zwieraďż˝ reklamy, za które Usďż˝ugodawca otrzymuje wynagrodzenie.
 
2. Funkcjonowanie Portalu – wymagania sprzďż˝towe i opďż˝aty z tytuďż˝u transmisji danych:
2.1. W celu uzyskania odpowiedniego dostďż˝pu do Portalu, po stronie Uďż˝ytkownika speďż˝nione muszďż˝ zostaďż˝ nastďż˝pujďż˝ce wymagania techniczne: 
2.1.1. urz�dzenie z dost�pem do Internetu umo�liwiaj�ce prawid�owe wy�wietlenie interfejsu,
2.1.2. zainstalowana i aktualna przegl�darka internetowa o standardzie odpowiadaj�cym Chrome 71.0.3578.80 i nowsza, Firefox Quantum 63.0.3 i nowsza, Internet Explorer 11 i nowsza,
2.1.3. w��czona obs�uga Cookies oraz JavaScript.
2.2. Uďż˝ytkownik musi liczyďż˝ siďż˝ z poniesieniem moďż˝liwych kosztów transmisji danych, wynikajďż˝cych z umów zawieranych przez Uďż˝ytkownika z operatorami telekomunikacyjnymi i pozostaďż˝ymi dostawcami Internetu.
 
3. �wiadczenie us�ug:
3.1. Portal umoďż˝liwia (poprzez pracowników portalu) zamieszczanie ogďż˝oszeďż˝ dotyczďż˝cych wynajmu i sprzedaďż˝y hal magazynowych, centrów logistycznych, nieruchomoďż˝ci i powierzchni biurowych. 
3.2. Poza powy�szymi danymi osobowymi, istnieje mo�liwo�� pobierania innych danych U�ytkownika takich jak: system operacyjny, adres IP przypisany do komputera, domena czy zewn�trzny adres IP dostawcy Internetu.
3.3. Uzupe�niaj�c i wysy�aj�c wiadomo�� za po�rednictwem powy�szego formularza kontaktowego, U�ytkownik wyra�a zgod� na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych zamieszczonych w formularzu kontaktowym. Dane osobowe przetwarzane b�d� przez Us�ugodawc� w celu skontaktowania si� z U�ytkownikiem.
3.4. W przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadajďż˝cych osobowoďż˝ci prawnej a takďż˝e pozostaďż˝ych podmiotów, formularz kontaktowy w ich imieniu moďż˝e wypeďż˝niďż˝ jedynie osoba, która jest umocowana do dziaďż˝ania w tym zakresie, zgodnie z obowiďż˝zujďż˝cymi przepisami.
3.5. Po wysďż˝aniu wiadomoďż˝ci za poďż˝rednictwem formularza kontaktowego Portal, (Usďż˝ugodawca lub upowaďż˝nieni pracownicy) kontaktuje siďż˝ z Uďż˝ytkownikiem w sposób telefoniczny (pod numerem telefonu wskazanym w trakcie wypeďż˝niania formularza kontaktowego) lub w sposób elektroniczny (na adres mailowy wskazany przez Uďż˝ytkownika w formularzu kontaktowym). Wypeďż˝niajďż˝c formularz kontaktowy Uďż˝ytkownik wyraďż˝a jednoczeďż˝nie zgodďż˝ na kontakt za poďż˝rednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. 
3.6. Nastďż˝pne dziaďż˝ania Usďż˝ugodawcy bďż˝dďż˝ polegaďż˝y na: moďż˝liwym podpisaniu umowy poďż˝rednictwa wynajmu i/lub sprzedaďż˝y zgďż˝aszanego obiektu z jego Wďż˝aďż˝cicielem na warunkach wynegocjowanych wspólnie przez obie strony; uzyskaniu zgody na publikacjďż˝ oferty na Portalu jak równieďż˝ na innych komercyjnych stronach/portalach ogďż˝oszeniowych, których ewentualne koszty w caďż˝oďż˝ci pokrywa Usďż˝ugodawca;  
3.7. Dane osobowe jakie poda� U�ytkownik w celu zawarcia umowy przechowywane b�d� przez okres niezb�dny do prawid�owego jej wykonania.
 
4. Dane osobowe:
4.1. U�ytkownik posiada prawo do:
4.1.1. dostďż˝pu do przetwarzanych przez administratora danych, 
4.1.2. uzyskania ich kopii, 
4.1.3. ��dania usuniďż˝cia czďż˝ci lub caďż˝oďż˝ci danych, 
4.1.4. sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
4.1.5. przeniesienia danych (przes�anie danych do innego administratora danych),
4.1.6. ograniczenia przetwarzania danych, 
4.1.7. sprostowania danych,
4.1.8. cofni�cia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
4.1.9. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urz�du Ochrony Danych Osobowych).
4.2. Dane osobowe jakie Usďż˝ugodawca uzyskuje od Uďż˝ytkownika po wejďż˝ciu na stronďż˝ Portalu a nastďż˝pnie po kontakcie za poďż˝rednictwem formularza na Portalu, sďż˝ przetwarzane w celu nawiďż˝zania kontaktu z Uďż˝ytkownikiem. Sďż˝ one przetwarzane aďż˝ do odwoďż˝ania zgody Uďż˝ytkownika. 
4.3. Podstawďż˝ prawnďż˝ przetwarzania danych osobowych jest:
4.3.1. art. 6 ust. 1 lit a RODO – zgoda na przetwarzanie danych - w przypadku wejďż˝cia na stronďż˝, wypeďż˝nienia i wysďż˝ania informacji przez Uďż˝ytkownika za poďż˝rednictwem formularza kontaktowego – w celu nawiďż˝zania kontaktu z Uďż˝ytkownikiem,
4.3.2. art. 6 ust. 1 lit b RODO – przetwarzanie jest niezbďż˝dne do podjďż˝cia dziaďż˝aďż˝ na ��danie osoby, której dane dotyczďż˝ przed zawarciem umowy.
4.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie niezb�dnych danych uniemo�liwi �wiadczenie us�ug na rzecz U�ytkownika.
 
5. Odpowiedzialno��:
5.1. Us�ugodawca nie ponosi odpowiedzialno�ci za:
5.1.1. Niewykonanie albo nienaleďż˝yte wykonanie umów zwiďż˝zanych z Ogďż˝oszeniem.
5.1.2. Jako�� rzeczy nieruchomych i ruchomych, b�d�cych przedmiotem og�oszenia.
5.1.3. Prawdziwo�� i rzetelno�� informacji uzyskanych od Uďż˝ytkownika oraz pozostaďż˝ych danych zamieszczonych w Portalu, które uzyskano od Uďż˝ytkownika.
5.1.4. Zdolno�� Uďż˝ytkownika oraz pomiotu z którym zawarďż˝ on umowďż˝, za zdolno�� do realizacji transakcji.
5.1.5. Wszelkie zdarzenia zwi�zane z dzia�aniem si�y wy�szej i innych wydarze� niezale�nych od Us�ugodawcy.
5.2. Realizacjďż˝ obowiďż˝zków Uďż˝ytkownika wynikajďż˝cego z gwarancji rďż˝kojmi zwiďż˝zanej z przedmiotem Ogďż˝oszenia.
 
6. Naruszenia:
6.1. Dzia�alno�� portalu jest zgodna z przepisami prawa.
6.2. W przypadku stwierdzenia, ďż˝e, któreďż˝ z ogďż˝oszeďż˝ narusza ogólnie obowiďż˝zujďż˝ce przepisy, istnieje moďż˝liwo�� zgďż˝oszenia takiego naruszenia. Zgďż˝oszenie takie powinno zostaďż˝ wysďż˝ane na adres e-mail: biuro@magazyny24.net lub listownie na adres korespondencyjny: ul. Julianowska 65a, 05-500 Józefosďż˝aw lub za pomocďż˝ formularza kontaktowego na stronie Portalu. Po dokonaniu zgďż˝oszenia Usďż˝ugodawca podejmie wszelkie niezbďż˝dne dziaďż˝ania majďż˝ce na celu stwierdzenie czy ogďż˝oszenie jest niezgodne z przepisami prawa, dobrymi obyczajami, czy narusza interes osób trzecich. W szczególnoďż˝ci, w tym celu Usďż˝ugodawca skontaktuje siďż˝ z Uďż˝ytkownikiem, którego dotyczy Ogďż˝oszenie. W przypadku gdy zarzuty oka�� siďż˝ uzasadnione, Usďż˝ugodawca usunie ogďż˝oszenie i zawiadomi o tym wszystkie podmioty, w szczególnoďż˝ci Uďż˝ytkowników, których to Ogďż˝oszenie dotyczy.
 
7. Reklamacje:
7.1. U�ytkownik ma prawo z�o�enia reklamacji na dzia�anie Portalu.
7.2. Zgďż˝oszenie reklamacyjne powinno zostaďż˝ wysďż˝ane na adres e-mail: biuro@magazyny24.net lub listownie na adres korespondencyjny: ul. Julianowska 65a, 05-500 Józefosďż˝aw lub za pomocďż˝ formularza kontaktowego na stronie Portalu.
7.3. Us�ugodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania zg�oszenia reklamacyjnego zajmie odpowiednie stanowisko.
7.4. Stanowisko to zostanie wys�ane na adres wskazany przez podmiot dokonuj�cy zg�oszenia, w zg�oszeniu reklamacyjnym.
7.5. W przypadku braku wskazania adresu, na który ma zostaďż˝ wysďż˝ana odpowiedďż˝ na reklamacjďż˝, odpowiedďż˝ ta zostanie przesďż˝ana na adres z którego przesďż˝ano zgďż˝oszenie reklamacyjne.
 
8. Postanowienia ko�cowe:
8.1. ďż˝ródďż˝em zobowiďż˝zaďż˝ jakie ci��� na Usďż˝ugodawcy sďż˝ przepisy powszechnie obowiďż˝zujďż˝cego prawa oraz niniejszy Regulamin.
8.2. Wszelkie spory zwi�zane z us�ugami �wiadczonymi przez Us�ugodawc� w ramach Portalu b�d� rozstrzygane przez w�a�ciwe polskie s�dy.
8.3. Portal moďż˝e zmieniďż˝ Regulamin z powodów m.in. technicznych lub prawnych. Zmiana wchodzi w ďż˝ycie w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia nowego regulaminu na stronie internetowej Portalu. Uďż˝ytkownik zostanie poinformowany o zmianie przez umieszczenie na stronie gďż˝ównej wiadomoďż˝ci o zmianie Regulaminu. Wiadomo�� o zmianie bďż˝dzie utrzymywana na stronie gďż˝ównej przez okres, co najmniej dziesiďż˝ciu kolejnych dni kalendarzowych. W przypadku braku akceptacji przez Uďż˝ytkownika nowego regulaminu, Uďż˝ytkownik ma obowiďż˝zek zawiadomiďż˝ o tym Usďż˝ugodawcďż˝. Moďż˝e tego dokonaďż˝ za poďż˝rednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej Portalu bďż˝dďż˝ pod adresem mailowym: biuro@magazyny24.net
8.4. Zabrania siďż˝ kopiowania treďż˝ci Portalu w jakikolwiek sposób, zarówno w caďż˝oďż˝ci jak i w czďż˝ci bez uprzedniej wyraďż˝nej zgody Usďż˝ugodawcy.
8.5. Regulamin wchodzi w �ycie 20 stycznia 2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej na stronie wszystkoociasteczkach.pl Zamknij