Skuteczne magazynowanie dla sklep�w internetowych

Prowadzenie zarówno niewielkiego sklepu internetowego, jak i wiďż˝kszej działalnoďż˝ci w e-commerce wymaga odpowiedniej organizacji logistyki oraz magazynowania produktów. O ile dobrze zaplanowane strategie marketingowe i reklama w sieci skutecznie przyciďż˝gnďż˝ klientów do Twojej firmy, o tyle równie istotne jest zadbanie o prawidďż˝owy przepďż˝yw towarów.

Tylko dobrze zaplanowane magazynowanie pozwoli obsďż˝uďż˝yďż˝ wiďż˝kszďż˝ ilo�� wysyďż˝ek oraz odbiór zwrotów bez koniecznoďż˝ci zwiďż˝kszania zasobów kadrowych. Dobrze rozwiďż˝zane magazynowanie produktów to jeden z podstawowych elementów efektywnoďż˝ci sklepu internetowego.

Sektor sprzeda�y w Polsce ro�nie z roku na rok, a perspektywy s� bardzo obiecuj�ce

Obecnie polski rynek e-commerce wart jest ponad 40 mln zďż˝otych, a wszystko wskazuje na to, ďż˝e wzrost wartoďż˝ci utrzyma siďż˝ równieďż˝ w kolejnych latach, sprawiajďż˝c, ďż˝e w 2020 roku polskie e-commerce osiďż˝gnie warto�� powyďż˝ej 70 mld zďż˝otych.
 
W 2017 roku 54 proc. internautów kupowaďż˝o online (co stanowiďż˝o wzrost o 4 proc. r/r). Do zakupów w sieci Polaków najbardziej przekonuje caďż˝odobowa dostďż˝pno�� (82 proc.), wygoda (44 proc.), ďż˝atwo�� (41 proc.), szybszy czas wykonywania zakupów wzglďż˝dem stacjonarnych sklepów (39 proc.) i niďż˝sza cena produktów niďż˝ w stacjonarnych punktach sprzedaďż˝y (33 proc.).

W 2017 roku aďż˝ 14,3 mln polskich internautów zrobiďż˝o zakupy online. Najwiďż˝kszym zasiďż˝giem cieszďż˝ siďż˝ sklepy wielobranďż˝owe (14,1 mln uďż˝ytkowników), sklepy oferujďż˝ce: AGD i RTV, elektronikďż˝, produkty fotograficzne i komputerowe (13,45 mln uďż˝ytkowników), a takďż˝e sklepy odzieďż˝owe (13 mln uďż˝ytkowników).

Na koniec 2018 roku szacuje siďż˝ ok. 11 proc. wzrost klientów sklepów internetowych wzglďż˝dem roku ubiegďż˝ego.
 
Obecnie najwiďż˝kszďż˝ zachďż˝tďż˝ dla osób robiďż˝cych zakupy w sieci jest szybka dostawa towarów, a zwďż˝aszcza usďż˝uga dostawy towaru w dniu jego zakupu.

Regulacje prawne wymuszajďż˝ sprawne funkcjonowanie magazynu

Podmioty dziaďż˝ajďż˝ce w e-commerce podlegajďż˝ wielu regulacjom prawnym. Najistotniejsze z punktu widzenia logistyki w e-handlu sďż˝ wymagania stawiane przez ustawďż˝ z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827 z póďż˝n. zm.).
 
Firmy funkcjonujďż˝ce w e-commerce muszďż˝ zapewniďż˝ konsumentom prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od momentu otrzymania produktu przez klienta. Stďż˝d teďż˝ im dziaďż˝alno�� w e-commerce jest wiďż˝ksza i bardziej wyskalowana, tym firma musi bardziej liczyďż˝ siďż˝ z mocami przerobowymi przeznaczanymi na obsďż˝ugďż˝ wysyďż˝ek i zwrotów towarów.

Najwaďż˝niejsze aspekty zwiďż˝zane z magazynowaniem i wysyďż˝kďż˝ produktów

Jednym z kluczowych przy tworzeniu i utrzymaniu sklepów w branďż˝y e-commerce jest zapewnienie prawidďż˝owo funkcjonujďż˝cej i odpowiednio zoptymalizowanej logistyki oraz magazynowania. Jest ona bowiem fundamentalna dla budowania przewagi konkurencyjnej, skalowania biznesu, generowania oszczďż˝dnoďż˝ci oraz zwiďż˝kszania sprzedaďż˝y.

Najwaďż˝niejszymi elementami zwiďż˝zanymi z magazynowaniem, wysyďż˝kďż˝ i odbiorem produktów sďż˝:
Naj�atwiejszym sposobem na zarz�dzanie magazynowaniem i logistyk� mo�e okaza� si� dropshipping
Outsourcing usďż˝ug magazynowych i logistycznych to obecnie coraz popularniejsze rozwiďż˝zanie zarówno wďż˝ród mniejszych, jak i wiďż˝kszych podmiotów funkcjonujďż˝cych w branďż˝y e-commerce.

Dziďż˝ki dropshippingowi moďż˝liwe jest caďż˝kowite oddelegowanie czďż˝ci operacyjnej (skďż˝adania, pakowania, wysyďż˝ki i odbioru zwrotu towarów) zewnďż˝trznej firmie.
 
Taki model dzia�ania w e-handlu znacz�co optymalizuje koszta, sprawia, �e s� one bardziej transparentne, zwi�ksza efektywno�� i wydajno�� funkcjonowania e-sklepu, a w konsekwencji u�atwia rozwijanie biznesu.
 
Przedsiďż˝biorcy chcďż˝cy usprawniďż˝ przepďż˝yw informacji i wpďż˝yn�� na szybko�� wysyďż˝ki, odbioru reklamacji, czy jako�� obsďż˝ugi klienta, powinni zainwestowaďż˝ takďż˝e w sprawny system komunikacyjny miďż˝dzy sklepem a magazynem, który integruje sklep z bazďż˝ produktowďż˝ oraz stanami magazynowymi dostawców.

Szukasz rozwiďż˝zaďż˝ idealnych dla Twojego e-biznesu? Zapoznaj siďż˝ z naszďż˝ ofertďż˝, w przypadku wďż˝tpliwoďż˝ci lub pytaďż˝ skontaktuj siďż˝ z naszymi pracownikami. Sďż˝uďż˝ymy wsparciem na kaďż˝dym etapie wspóďż˝pracy.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej na stronie wszystkoociasteczkach.pl Zamknij